ISO 45001 Versus OHSAS 18001 en VCA

ISO 45001 is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), de nieuwe hoofdstructuur voor ISO normen. Een aantal wijzigingen van de ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001 komen voort uit de deze structuur en een aantal zijn specifiek voor gezondheid en veiligheid op het werk. ISO 45001 is een internationale norm die goed te combineren is met andere normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001.
Daardoor is de norm gemakkelijker te implementeren en in een managementsysteem te integreren en heeft hij meer waarde voor gebruikers.
Als uw systeem als is ingericht op OHSAS 18001, zult u de meeste onderwerpen en eisen in ISO 45001 wel herkennen. Wilt u de overstap maken naar ISO 45001? Dan zijn onder andere de volgende wijzigingen van belang om op te pakken en in te vullen:

 • Context van de organisatie:
  • Hoofdstuk 4.1, externe en interne factoren, introduceert nieuwe sub-hoofdstukken voor het systematisch vaststellen en monitoren van de organisatiecontext.
  • Hoofdstuk 4.2 wordt aandacht besteed aan de behoeften en verwachtingen van de werknemers en andere belanghebbenden en de betrokkenheid van de werknemers. Door focus op deze zaken kunnen de factoren die in het managementsysteem worden beheerd, systematisch worden geïdentificeerd en begrepen.
 • Beheer van risico’s en kansen:
  • Hoofdstuk 6.1.1, 6.1.3 en 6.1.4 stellen dat bedrijven gespitst moeten zijn op risico’s of kansen die (positief of negatief) van invloed kunnen zijn op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te leveren, waaronder verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek. De risico’s en kansen moeten worden vastgesteld en overwogen en er moeten indien nodig maatregelen worden genomen.
 • Leiderschap en betrokkenheid van het management:
  • Hoofdstuk 5.1 benadrukt dat het topmanagement zich actief met de effectiviteit van het managementsysteem moet bezighouden en er verantwoordelijkheid voor moet nemen.
 • Doelstellingen en prestaties:
  • Hoofdstuk 6.2.1 en 6.2.2) Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen.
 • Evaluatie:
  • Hoofdstuk 9.1 en 9.2 analyse van gegevens en monitoren van processen
  • Hoofstuk 9.3 Prestatiebeoordeling door het management.

Verschil tussen ISO 45001 en VCA

ISO 45001:

Is meer gericht op ‘wat’ je moet regelen: Er worden gedetailleerde eisen gesteld aan de diverse onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken. Organisaties kunnen zelf een keuze maken welke middelen worden ingezet om daar invulling aan te geven. Op basis van ISO 45001 zijn organisaties verplicht om zowel op beleidsmatig (strategisch) als operationeel niveau een complete verbetercyclus (plan-do-check-act) te doorlopen. De continue verbetering van de prestaties moet worden gedocumenteerd.

 

VCA 

Is gericht op ‘hoe’ je veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer moet regelen. VCA is praktischer ingericht. VCA is opgesteld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Er is meer aandacht voor de inzet van hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor duidelijk wat een bedrijf op de werkvloer minimaal geregeld heeft. Organisaties hebben, in tegenstelling tot ISO 45001, minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen.