Is een KAM-systeem voor iedere organisatie geschikt?

kam 2In basis kan deze vraag positief worden beantwoord. Of het opzetten van een KAM-systeem zinvol is, is afhankelijk van het soort product- en/ of dienstverlening. Het spreekt voor zich dat voor een productieomgeving met milieu belastende activiteiten een KAM-systeem eerder zinvol zal zijn dan voor een kantooromgeving. Toch is het voor iedere organisatie geschikt, zeker als we de huidige wet- en regelgeving in beschouwing nemen en de normen en waarden in onze westerse maatschappij.

Vandaag de dag zijn thema’s, als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ‘Duurzaamheid’, voor veel organisaties in Nederland een belangrijk uitgangspunt geworden bij hun bedrijfsvoering. Iedere organisatie heeft te maken met het milieu en haar invloed daarop, daarnaast heeft iedere organisatie met personeel te maken met de Arbowet. Dat bestaat niet alleen uit het voorzien in een veilige werkomgeving en deugdelijke middelen maar ook het regelen dat de medewerker goed op zijn of haar plaats zit. Een KAM-systeem borgt onder andere dat het bedrijf voldoet aan Arbo- en milieuwetgeving en de Kwaliteits-, Arbo- en Milieueisen van de belanghebbenden (klanten, leveranciers, omgeving, medewerkers, directie, aandeelhouders, etc.)

Het KAM-systeem is gebaseerd op de bekende PDCA cirkel (Plan-Do-Check-Act) ook wel verbetercirkel genoemd. Door de geplande activiteiten uit te voeren en vervolgens te controleren, kunnen die op basis van de bevindingen waar noodzakelijk of gewenst worden bijgesteld. Dit is een continu proces van verbetering wat voor iedere organisatie van levensbelang is. Is daarmee een KAM-systeem een must? Nee, wel is het goed om bewust met deze aspecten om te gaan en er invulling aan te geven. Het helpt de organisatie op beheerste en verantwoorde wijze verder te groeien en op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen.

Auteur: Dik Roeland, Directeur QualityMasters