Nulmeting

Als een organisatie problemen ervaart met een product of proces, of behoefte voelt dit verder te professionaliseren komt men voor een aantal vragen te staan. Welke acties moeten we ondernemen? Wat is het meest effectief en levert direct het meeste resultaat op? Wat moet je het eerst doen, wat kan later, en welke volgorde is belangrijk? Wat zetten we zwaar aan en wat licht?

Om dit te bepalen kan een nulmeting worden gedaan. De nulmeting geeft een beeld van de sterke en zwakke kanten van het managementsysteem in een organisatie en een beeld van het ambitieniveau.

Het is dan duidelijk waaraan  gewerkt moet worden.

Een nulmeting is het vaststellen van de stand van zaken voor aanvang van een nieuw beleid, certificering- of veranderingstraject. Met de nulmeting wordt de stand van zaken op dat moment vastgesteld. Door een nulmeting te doen, kunt u onder andere:

  • Inzicht krijgen in wat er al is en wat er moet veranderen om uw doel te bereiken
  • Uw doelen op korte en lange termijn bepalen
  • Noodzakelijke maatregelen vaststellen en doorvoeren door middel van een concreet actieplan
  • Beter zicht op uw processen verkrijgen.